НМК20 та 25 квітня професор Писаревський І.М. та доцент Поколодна М.М. приймали участь у роботі підкомісій 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм науково-методичної комісії 14 з транспорту та сервісу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки.

 

 

На пленарному засіданні науково-методичної комісії 14 з транспорту та сервісу була оприлюднена доповідь «Вища освіта: час змін» в якій висвітлювалися основні виклики часу та намічені вектори розвитку вищої освіти в державі, діяльність Міністерства щодо нормативного забезпечення, організаційної діяльності, проектів Міністерства, які знаходяться в роботі та звісно організації та порядку роботи науково-методичних комісій. Так, першорядним завданням на 2016 рік для всіх науково-методичних комісій визначено – розробка стандартів вищої освіти нової генерації всіх рівнів: бакалаврів, магістрів, докторів філософії та молодших бакалаврів.

Зсекдание НМК

Стандарти нової генерації передбачають зміну парадигми через: гармонізацію вищої освіти з європейської, покращення адаптації вищої освіти до вимог ринку праці, підвищення гнучкості для ВНЗ (автономія), підвищення гнучкості для студентів (академічний шлях), відхід від виключно професійної орієнтації освіти.

На засіданнях підкомісій були обрані Голови, їх Заступники та Секретарі, зроблений розподіл завдань та обрані координаційні механізми роботи, ухвалений план роботи на 2016 рік.

На тренінгу «Методологія розроблення стандартів вищої освіти», були більш детально розглянуті вимоги щодо змісту нових стандартів та вимог компетентісного підходу, який є домінуючим при визначенні європейських вимог до підготовки фахівців, закладений в основу Болонського процесу та в Міжнародному проекті Європейської комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

Стандарти вищої освіти нового покоління будуть містити: загальну характеристику; обсяг кредитів ЄКТС; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувача вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійних стандартів (у разі наявності); перелік нормативних документів на яких базується стандарт. Також на тренінгу Директором Інститут вищої освіти НАПН України С. Калашніковою була зазначена необхідність доведення та максимального розповсюдження інформації серед викладачів вищої школи щодо Методичних рекомендацій по розробленню освітніх програм