073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

Організація практик

Практична підготовка студентів як складова частина освітнього процесу спрямована на оволодіння студентами системою професійних умінь і навичок, набуття первинного досвіду професійної діяльності та формування професійних здібностей і рис особистості фахівця, а також покликана сприяти саморозвитку студента.

В умовах ринкової економіки, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, необхідна швидка адаптація молодих фахівців до виробничих ситуацій. Успішне вирішення широкого спектру питань, що виникають в роботі підприємств індустрії гостинності та туризму, передбачає розуміння студентами їхньоъ ролі в умовах ринкової конкуренції та сталого розвитку міст. Наявність теоретичних знань і практичних навичок в сфері готельного, курортного і туристського сервісу значною мірою зумовлює ефективність управлінських рішень. Обов'язковим елементом навчального процесу, який сприяє формуванню фахівця високого рівня, є практика.

Мета практики - поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін, конкретизація відомостей і набуття практичних навичок на основі вивчення досвіду роботи провідних підприємств індустрії гостинності та туризму.

Організація практик на кафедрі Туризму і готельного господарства розроблена згідно з типовим «Положенням про проведення практики студентів заколадів вищих освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Важливу роль у підготовці фахівців відіграє забезпечення системного підходу до процесу формування теоретичних основ і придбання практичних навичок майбутньої виробничої діяльності. Саме системний підхід дозволяє послідовно закріпити теоретичні знання про роботу підприємств індустрії гостинності та туризму, поетапно переходити від теоретичного ознайомлення з їхньою діяльністю як елемента господарської системи до вивчення технологічних особливостей, порядку планування показників, причин і тенденцій їхньої зміни.

З метою реалізації системного підходу студенти, крім аудиторних занять, залежно від спеціальності проходять такі види практики, як: Навчальна практика (Вступ до фаху); Технологічна (в закладах ресторанного господарства / на підприємствах туріндустрії) практика; Виробнича (в закладах розміщення) практика; Виробнича (організаційно-управлінська) практика; переддипломна практика.

Терміни практики встановлюються в кожному навчальному році. Тривалість практик визначається навчальними планами.

Конкретна мета і завдання кожного виду практики визначаються її призначенням, спеціальністю, кваліфікаційним рівнем практичних знань і вмінь.

Для успішного виконання завдань практики викладачами Кафедри розроблено відповідне організаційно-методичне забезпечення, яке передбачає комплекс навчально-методичної документації по кожній спеціальності; наскрізну програму практики, робочі програми та методичні вказівки з усіх видів практик. Ці документи відображають всі питання, пов'язані з організацією, проведенням, контролем та підбиттям підсумків практики.

Особлива увага на Кафедрі відводиться підбору баз практики. Студенти проходять практики в профільних установах різних регіонів України та зарубіжжя: міста Харків та Харківської області, Одеси, Туреччини, Болгарії, Греції, Фінляндії, Білорусі. Кафедра співпрацює з вітчизняними та зарубіжними готельними підприємствами: ТОВ «Ходос», готель «Аврора»; ПАТ «Готель« Харків »; ДП «Санаторій «Березівські мінеральні води »та ін. Укладено договори про співпрацю з туроператорами «ANEX TOUR»; «Hotel Restaurant (Aigue Marine)», м. Трегуір (Франція).

 Аврора               БМВ        Овис Палас  logo anex tour

Керівництво практиками від Університету здійснюють провідні викладачі Кафедри (відповідно до наказу по Університету); від підприємства (бази практики) - його провідні фахівці (відповідно до наказу, виданого підприємством). Студенти відправляються на базу практики на підставі документального підтвердження готовності підприємства забезпечити керівництво практикою, надати необхідні для написання звіту дані бухгалтерської і статистичної звітності та можливості дотримуватися вимог охорони праці.

В процесі проходження практики за її ходом здійснюється контроль, мета якого - виявлення та усунення недоліків, надання допомоги студентам щодо виконання програми практики, підвищення ефективності її проходження. Контроль з боку Університету здійснюють керівники практики, завідувач профілюючої кафедри Туризму і готельного господарства, представники ректорату та навчально-методичного відділу. Табельний облік відвідування студентів веде керівник практики від підприємства. Перевірка виконання програми практики проводиться у формі поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється керівниками практики від Університету та підприємства по кожному студенту і на основі Щоденника практики і зібраних матеріалів відповідно до програми практики.

Для посилення поточного контролю і ритмічності роботи практиканти регулярно заповнюють Щоденник практики, в якому відображається виконана відповідно до календарного графіку робота. Щоденник підписують керівники практики від Університету та підприємства.

Студенти, що проходять практику за індивідуальним договором контролюються за індивідуальною схемою. 

Після закінчення практики студент здає залік (диференційований). До здачі заліку допускають студентів, які підготували щоденник і звіт з практики.


Завантажити Угоду на практику

Завантажити Щоденник практики


Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

ЦДОК копия

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 72 гостя та 0 користувачів